Loading...
로그인 회원가입 이메일 사이트맵
  • 센터활동소식
  • 다국어소식
  • 사진자료
  • 이주인권이야기
  • 자유게시판
HOME > 참여마당 > 다국어소식
번호 2010 EPS Educational Resources(Thailand) 조회수 2010-08-19

고용허가제 ( EPS) 교육

จัดหางานใบอนุญาตระบบ (EPS ) การอบรม

1.계약기간

예전에는 사장은 노동자와 1 년간 계약을 하였다. 하지만 2009 년 12 월 10 일 (노동부에 따르면, 재고용 (18조2)과 사업장 변경(25조)만 2009 년 12 월 10 일부터 효력이 발생하면, 그 외의 조항은 2010 년 4 월 10일부터 효력이 발생함)부터 사장은 노동자와 협의 후에 3년 이내의 기간 동안 자유롭게 계약기간을 수 있다.

1 . ระยะเวลาของสัญญา

ในอดีตนายจ้างและคนงานจะมีการทำสัญญาหนึ่งปี แต่เมื่อ 10 ธันวาคม 2009 (ตามกรมแรงงาน, ข้อ 18และการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ทำงาน ข้อ25 เท่านั้นจะมีผลจาก 10 ธันวาคม 2009 ผลบทบัญญัติอื่น ๆ จาก 10 เมษายน 2010 นี้) จากนายจ้างได้ปรึกษาหารือกับคนงานภายในระยะเวลาสามปีในช่วงสัญญา

2. 재고용

노동자는 비자기간 끝나기 45 일 전 에 사장과 다시 계약을 해야 한다. 2009년 12월 10일부터 노동자는 재고용계약을 하게 되면 본국으로 가지 않는다. 그리고 2 년 동안 한국에서 계속 일을 해야 한다.

2 . เรื่องการจ้างงาน

คนงาน 45 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาวีซ่า สัญญาควรทำขึ้นใหม่และหลัง

10 ธันวาคม 2009 อีกครั้งสัญญาจ้างแรงงานโดยไม่ต้องกลับบ้าน เและ ยังคงทำงานในเกาหลีใต้ได้ต่ออีก 2 ปี
(Download)

첨부1파일명: 고용허가제교육(태국어).pdf 
이전글
2010 EPS Educational Resources(Indonesia)
다음글
2010 EPS Educational Resources(China)
목록
회원활동 인권교실 커뮤니티
 
이메일보내기 한국이주인권센터 이용약관 개인보호정책 온라인문의 사이트맵